BETINGELSER: SALG OG LEJE

Salgsbetingelser

Ved køb af container forbliver ejendomsretten hos PRO-trans A/S indtil hele købesummen er indbetalt. D.v.s. at det ikke er tilladt at ombygge, sælge, pantsætte etc. før betaling har fundet sted.

Lejebetingelser

GENERELLE BETINGELSER:

Såfremt andet ikke er aftalt, finder nedenstående regler og i tilbuddet angivne priser anvendelse for et hvert lejemål, der aftales med PRO-trans A/S.

De i tilbuddet angivne priser er ekskl. moms og transport. Transportudgifter betales af lejeren.

Skaffevarer udfaktureres til gældende dagspriser.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.


LEJEMÅLETS VARIGHED OG BETEGNELSE:

Lejemålet regnes fra og med den dag, materiellet forlader vor plads, til og med den da materiellet tilbageleveres på vor plads.

Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej.

På moduler og pavilloner er der en minimums lejeperioden på 1 måned, med en opsigelsesvarsel på 14 dage.


FORPLIGTELSER OG ANSVAR:

Materiellet leveres i forsvarlig stand. Lejer erklærer ved sin underskrift på den indgående kontrakt, at have materiellet, hvis tilstand og egenskaber ikke giver anledning til indsigelser. Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko i forbindelse med materiellets benyttelse. Lejer har ikke ret til at kræve erstatning for betaling (herunder også driftstab), hæve lejeaftalen eller gøre anden misligholdelsesbeføjelse gældende, såfremt det lejede materiel senere måtte vise sig at være mangelfuldt eller ikke svarer til lejerens forudsætninger.

Lejeren bærer risikoen og ansvar for skade, som måtte følge af ukurant eller ukyndig brug af det lejede. Der må ikke foretages reparationer eller omforandringer på PRO-trans A/S materiel uden vort samtykke.

Materiel tilbageleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen. Efter materiellet er modtaget på vor plads, finder eftersyn sted, og eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende samt nødvendig rengøring betales af lejeren.

Materialet forbliver PRO-trans A/S ejendom og udlejer har til en hver tid ret til at besigtige det udlejede materiel. I tilfælde af lejers misligholdelse vedrørende nærværende aftale eller vedrørende andre med PRO-trans A/S indgåede aftaler, er PRO-trans A/S berettiget til at afhente det udlejede, og lejer er forpligtet til PRO-trans A/S eller dennes repræsentant at udlevere det udlejede. Det samme gælder i tilfælde af at lejer kommer under konkurs, betalingsstandsning eller indleder forhandlinger om akkord med kreditorerne. Transporten af det lejede er for lejers regning.

Materiellet må ikke flyttes uden meddelelse til udlejeren, og der må ikke foretages fremleje eller udlån til andre uden skriftlig aftale med PRO-trans A/S.

Såfremt misbrug af materiellet konstateres, er udlejer berettiget til uden varsel at hæve lejemålet og demontere og transportere materiellet for lejers regning.

Enhver omkostning i tilfælde af arbejdsstandsning på grund af fejl på eller ved havari af det lejede materiel er PRO-trans A/S uvedkommende.

Lejet materiel kan IKKE overdrages til lejer eller andre, ejendomsretten er til enhver tid PRO-trans A/S. Det påhviler lejer til en hver tid t påse, at PRO-trans A/S identifikationsmærker er intakte og ikke fjernes i lejeperioden.


FORSIKRING

Materiellet skal være behørigt forsikret af lejeren. Så længe materiellet ikke er afhentet af udlejer eller afleveret på vor plads, samt under hele lejemålet, bærer lejer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel. Lejer er forpligtet til at tegne forsikring hos udlejer for hele lejeperioden, medmindre lejer dokumenterer, at han/hun har en forsikring som dækker det lejede, og at præmien er betalt.

Enhver beskadigelse, det vil sige i det omfang, skaden ikke fuldt ud dækkes af forsikringen, betales/ erstattes af lejeren. En hver skade skal straks anmeldes til udlejer. Hærværk, tyveri eller anden kriminalitet skal tillige anmeldes til politiet med oplysning om rapport sendes til PRO-trans A/S, inden 48 timer.


LOVVALG OG VÆRNETING

I enhver tvist, som ikke løses i mindelighed PRO-trans A/S og lejer imellem, benyttes Sø- og Handelsretten i København som værneting og dansk ret finder anvendelse.


BETALINGSBETINGELSER

Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for en leverance, er vi uden at dette pådrager os noget erstatningsansvar, berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til lejer eller køber, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng.

Hvis betalingsbetingelserne misligholdes, forbeholder vi ret til afhentning af materiel.


ÆNDRINGER

PRO-trans A/S forbeholder sig retten til at ændre nærværende leje- og forsikringsbetingelser samt lejepriser uden forudgående varsel.

Søger I rådgivning, et godt tilbud eller noget helt tredje, så fang os på et af nedenstående kontaktoplysninger.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Beta 5 – Søften

8382, Hinnerup

all@pro-trans.dk

Nordsøvej 15

2150, Nordhavn

Aarhus

+45 86785335

Vi glæder os til at høre fra jer

København

+45 39275003